← Listeye geri dön

FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü

Amaç

Bu program, bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları kanıtlanmış genç bilim insanlarının yürütmeyi öngördükleri bilimsel araştırmalarını destekler.

Kapsam

Bu program, başvuru tarihi itibarı ile 40 yaşını doldurmamış, yapı bilimleri (yapı malzemesi, yapı ve deprem, geoteknik, su yapıları ve yapı işletmesi) ve doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, çevre) alanlarında çalışan genç bilim insanlarını kapsar.

Program, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Bilim Kurulu tarafından yürütülür.

Her yıl, tercihan yapı bilimleri ve doğa bilimleri alanlarından birer olmak üzere, uygun nitelikteki iki genç bilim insanına bilimsel araştırma desteği sağlanır. Uygun nitelikte aday bulunmaması halinde destek bütünü ile bilim alanlarından birine tahsis edilebilir.

FABED Bilim Kurulunun kararı ile desteklenececek alanların ya da genç bilim insanlarının sayısı artırılabilir.

Yürütme Esasları

Başvurular

Programa her yıl Mayıs ayı sonuna kadar başvurulur. Başvurularla ilgili değerlendirme en geç iki ay içinde sonuçlandırılır ve desteklenmesi kabul edilen projeler her yıl Temmuz ayı içinde duyurulur ve yürürlüğe girer.

Program her yılbaşında FABED web sahifesinde ilan edilir, ayrıca ilgili üniversitelere ve araştırma kurumlarına yazılı olarak duyurulur.

Programa adaylar kişisel olarak başvurur.

Başvuru Biçimi

Programa somut bilimsel araştırma projesi önerisi ile başvurulur. Öneride, amaçlanan bilimsel çalışma ile ilgili tüm bilgilerle, öngörülen bulgu ve çıktılar ekteki başvuru formatında verilir. Başvurularda proje önerisine ek olarak, adayın kişisel bilgileri, SCI’da taralı kaynaklarda yayınlanmış bilimsel makalelerinin listesi ve birer kopyası, yayınlarına almış olduğu toplam ve başkaları tarafından yapılan atıflar ve diğer gerekli bilgiler ekteki FABED formatına uygun olarak verilir.

Desteklenmesi halinde, başvurulara birimin en üst düzey yöneticisi tarafından düzenlenmiş projenin adayın çalıştığı kurumda yürütülmesine izin verildiğini belirten bir yazının eklenmesi zorunludur.

Başvurulara esas olan bilimsel çalışmalar için ayrılacak süre en fazla iki yılla sınırlıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular ilk aşamada FABED Bilim Kurulunca görevlendirilen bir Kurul üyesi tarafından, bilgilerin yeterliği bakımından incelenir. Eksikliklerin saptanması halinde adaylardan giderilmesi veya yeniden düzenlenmesi istenebilir. Tamamlanmış başvurular, seçilen en az iki hakemin görüşlerine başvurularak Bilim Kurulunca değerlendirilir. Gerekli görüldüğünde, adaylardan bir sözlü sunuş istenir.

Projenin İzlenmesi

Desteklenen genç bilim insanları altı ayda bir, o süre içindeki çalışmalar ile ilgili, gelişmeleri, bilimsel etkinlikleri ve yayınları ekteki FABED formatına uygun olarak Bilim Kuruluna iletir. Raporlar seçilen bir danışmanın görüşü doğrultusunda Bilim Kurulunca değerlendirilir. Kurul gerek duyarsa desteği kesebilir.

Destekleme Esasları

Destek Miktarı

Olumlu değerlendirilen proje başvurularına toplam 10.000 USD destek sağlanır. Bu destekle ilgili ödemenin yarısı projenin başlangıcında, kalan kısmı ilk yılın sonundaki değerlendirme sonucuna bağlı olarak ikinci yılın başında ve projenin sonunda yapılır.

Ödülün Kullanımı

Ödülün yarısı, sunulacak sonuç raporunun telif ücreti karşılığı olarak, diğer yarısı da belge karşılığında, yürütülen bilimsel çalışma ile doğrudan ilgili harcamalar (sarf malzemesi; makina teçhizat; hizmet alımı; yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantı katılım harcamaları; v.b.) için kullanılır.

Verilen desteğin mutlaka verildiği yılda tümü ile harcanmış olması gerekmez. Harcamalar proje destek süresinin dışına taşamaz.

Hakem ve danışmanlık hizmetleri karşılığında ödenecek telif ücretleri Bilim Kurulunca saptanır.

Yeniden Başvuru

Daha önce FABED tarafından desteklenmiş bilimsel çalışmalardan, uluslararası atıf endekslerince (SCI, v.b.) taranan dergilerde basılmış ya da basılmak üzere kesin kabul aşamasını geçmiş en az üç bilimsel makale türetmiş genç bilim insanları bu programa yeniden başvurabilir.

Diğer Hususlar

Gerekli diğer hususlar FABED Bilim Kurulunca belirlenir.